شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

!Happy 35th Birthday, PELS

Happy 35th Birthday, PELS!IEEE Power Electronics Societyهر ساله در ۲۰ ژوئن روز تاسیس خود را در سراسر جهان جشن می گیرد، و

ادامه مطلب