کارگاه آموزشی ملی ارتباط میکروکنترلر با نرم افزار متلب (+لینک ضبط شده کارگاه)

کارگاه آموزشی ملی ارتباط میکروکنترلر با نرم افزار متلب (+لینک ضبط شده کارگاه)

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی گرگان با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی علی آباد (دانشگاه گلستان)، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق کل کشور و شاخه IEEE دانشگاه گلستان برگزار می کند: