تمدید فراخوان جوایز صنعتی IEEE بخش ایران

تمدید فراخوان جوایز صنعتی IEEE بخش ایران

?آیین نامه مهندس پیشکسوت صنعت: لینک دانلودhttps://b2n.ir/790228?فرم اعلام نامزدی برای انتخاب مهندس پیشکسوت صنعت: لینک دانلودhttps://b2n.ir/481161?آیین نامه انتخاب کارآفرین برتر: لینک دانلودhttps://b2n.ir/256531?فرم اعلام نامزدی برای انتخاب کارآفرین برتر: لینک دانلودhttps://b2n.ir/539221 ✅ آیین نامه و فرم های ذیربط در تارنمای زیر