وبینار Fault Location in Power Network using Time Reversal Theory (+ فیلم وبینار)

وبینار Fault Location in Power Network using Time Reversal Theory (+ فیلم وبینار)

مجمع قدرت IEEE بخش ایران برگزار می کند. وبینار:”Fault Location in Power Network using Time Reversal Theory” سخنران Dr. Reza Razzaghi Department of Electrical and Computer Systems EngineeringMonash University ?تاریخ و زمان برگزاری: سه شنبه ۷ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ صبح