سخنرانی علمی با عنوان: به سوی خودگردانی امن (Toward Safe Autonomy)

سخنرانی علمی با عنوان به سوی خودگردانی اَمن Toward Safe Autonomy

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند با همکاری شاخه آذربایجان شرقی انجمن انرژی ایران سخنرانی علمی با عنوان «به سوی خودگردانی امن (Toward Safe Autonomy)» را برگزار می‌کند. با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی حسین زاده (پژوهشگر پسا دکتری