تمدید فراخوان جوایز دانشجویی بخش ایران IEEE

تمدید فراخوان جوایز دانشجویی بخش ایران IEEE

– آئین نامه و فرم انتخاب پروژه تخصصی برگزیده کارشناسی:https://b2n.ir/910420https://b2n.ir/645101 – آئین نامه و فرم انتخاب پایان نامه برگزیده کارشناسی ارشد:https://b2n.ir/910420https://b2n.ir/612584 – آئین نامه و فرم انتخاب رساله برگزیده دکترا:https://b2n.ir/910420https://b2n.ir/011330 – فرم گزارش سالیانه شاخه های دانشجویی:https://b2n.ir/487637 – آئین نامه