فراخوان عضویت انجمن‌ها در سازمان علمی دانشجویی برق ایران

فراخوان عضویت انجمن‌ها در سازمان علمی دانشجویی برق ایران

دبیران کلیه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی برق، IEEE، مهندسی پزشکی، مهندسی انرژی و مهندسی ماشین‌های ریلی از کلیه دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی سراسر ایران می‌توانند جهت عضویت انجمن‌های خود در «اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی برق ایران»