مسابقه ملی رباتیک Robo Hyrcn

مسابقه ملی رباتیک Robo Hyrcn

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه گلستان با همکاری سازمان علمی و دانشجویی مهندسی برق کشور برگزار می‌کنند: «مسابقه ملی رباتیک robo hyrcn» در سه بخش: ۱⃣ دانش آموزی شامل محورهای:?ربات امدادگر?ربات آتش‌نشان ۲⃣ دانشجویی ?طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی منجر