دومین نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Real-time Sampling and Estimation on Random Access Channels

Real-time Sampling and Estimation on Random Access Channels Age of Information and Beyond

دومین نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات با عنوان Real-time Sampling and Estimation on Random Access Channels: Age of Information and Beyond و با سخنرانی خانم دکتر شیرین سعیدی از دانشگاه پنسیلوانیا سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ برگزار می

نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Toward full Integration of AI and 6G

نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Toward full Integration of AI and 6G

نشست تخصصی گروه الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهران با عنوان Toward full Integration of AI and 6G و سخنرانی خانم دکتر سعیده پارسایی فرد از دانشگاه تورنتو کانادا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ به صورت آنلاین برگزار می‌شود.