برگزاری دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی برق توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برگزاری دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی برق توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در دوره پاییز ۱۳۹۶ قصد برگزاری دوره های آموزشی متفاوتی در این دانشگاه دارد. دوره های آموزشی شامل نرم افزار های تخصصی در گرایش های مخابرات، الکترونیک، قدرت، و کنترل و همچنین رشته