فراخوان همکاری در نشریه پیک (Peak) متعلق به سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق ایران

فراخوان همکاری در نشریه پیک (Peak) متعلق به سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق ایران

با توجه به اهداف سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق ایران که مبنی بر افزایش خلاقیت و شکوفایی دانشجویان صورت گرفته است، تصمیم بر آن شده که درب ورود به عرصه فعالیت در نشریه به روی تمامی علاقه مندان سراسر ایران