برگزاری اولین دوره مسابقات گپ توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری اولین دوره مسابقات گپ توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی

 مسابقه گپ به منظور ایجاد و تقویت حرکت‌های پژوهشی و توسعه فناوری در حوزه محاوره متنی به زبان فارسی طراحی شده است. این مسابقه مشابه تست تورینگ برگزار می‌شود. سیستم هوشمندی می‌تواند در تست تورینگ موفق باشد که به گونه‌ای