وبینار تخصصی با عنوان An Improved Approximation Algorithm for the Minimum k-edge Connected Multisubgraph Problem

وبینار تخصصی با عنوان An Improved Approximation Algorithm for the Minimum k-edge Connected Multisubgraph Problem

از مجموعه وبینارهای گروه الگوریتم پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) دانشگاه شریف، شنبه ۲۱ فروردین ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت تهران، جلسه‌ی ارائه‌ی آزمایشگاه الگوریتم‌ها با عنوان An Improved Approximation Algorithm for the Minimum k-edge Connected Multisubgraph Problem